სამართლებრივი აქტები

16.07.2021

საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის პირველი ივისის N01/07/01 განკარგულებით შექმნილი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისა და წევრობის კანდიდატთა შესარცევი საკონკურსო კომისიის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი 

16.07.2021

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისა  და წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისა  და წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ