არჩევნები 2021 წლის 2 ოქტომბერს ჩატარდება

არჩევნების შესახებ დღეს გამოცემული განკარგულებით, პრეზიდენტმა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების თარიღად 2021 წლის 2 ოქტომბერი დაასახელა.

აქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/08/01 მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების დანიშვნის შესახებ