საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N08/12/01

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N08/12/01