საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/05/01

არჩილ გელოვანის ღორსების მედლით დაჯილდოების შესახებ