საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 13/04/04  

ზაქარია ფურცხვანიძის ღირსების მედლით დაჯილდოების შესახებ