საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 14/12/01

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 14/12/01