საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 23/12/01

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურისა და მის მიერ დასახელებული მინისტრების კანდიდატურების დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 23/12/01