საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 31

N 31/08/01 2020 წლის 31 აგვისტო ქ. თბილისი
 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების
დანიშვნის შესახებ

საქართველოს კონსტიტუციის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა დასაქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 108-ე მუხლისმე-2 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები დაინიშნოს 2020წლის 31 ოქტომბერს.
 
 
სალომე ზურაბიშვილი

 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N 31 საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის შესახებ