საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ​N28

N28    2019 წლის     17 იანვარი   ქ.თბილისი
 
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებით დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ