საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 137

N 137     2019 წლის     18  მარტი     ქ. თბილისი
 
„საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის ადინისტრაციის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 9 ოქტომბრის №412 ბრძანებულების ძალადაკარგულად
გამოცხადების თაობაზე

 
მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის პროცესში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 9 ოქტომბრის №412 ბრძანებულება.
მუხლი 2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2019 წლის 17 მარტიდან.
 
 
                                                                                                სალომე ზურაბიშვილი

 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება