საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 15

N 15      2019 წლის    11 იანვარი     ქ. თბილისი
 
„შეწყალების საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ნოემბრის N928 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
 
მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შეწყალების საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის  2013 წლის 26 ნოემბრის N928 ბრძანებულება.
მუხლი 2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2019 წლის 11 იანვრიდან.
 
 
სალომე ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 15