საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება

  N 05/11/02      2019 წლის      5 ნოემბერი      ქ. თბილისი
 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის
კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარებისა და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
 
1. საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 2019 წლის 5 ნოემბრიდან გამოცხადდეს ღია კონკურსი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის ოთხ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევად.
2. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელიც არის უპარტიო, აქვს უმაღლესი განათლება, თავისუფლად ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, აკმაყოფილებს  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს,  აქვს არანაკლებ 3 წლის შრომითი გამოცდილება და საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი.
3. საკონკურსო საბუთების წარდგენის ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 14 დღისა (მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. №25, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, საკონკურსო კომისია).
4. თუ ამ განკარგულების მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში ერთ ვაკანსიაზე არანაკლებ 2 კანდიდატურა არ იქნება წარდგენილი, კონკურსი გრძელდება იმ ვადით, რომლის განმავლობაშიც მოხდება ერთ ვაკანსიაზე არანაკლებ 2 კანდიდატურის წარდგენა.
5. საკონკურსოდ წარდგენილ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს: კანდიდატის გვარი, სახელი, უმაღლესი განათლება, სამეცნიერო ხარისხი (თუ აქვს), მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის (რეგისტრაციის) მოწმობის შესაბამისად), სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, საკონტაქტო მისამართი და ტელეფონის ნომერი (თუ აქვს). განცხადებას ხელს უნდა აწერდეს კანდიდატი და მას უნდა დაერთოს:
ა) კანდიდატის 2 ფოტოსურათი;
ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
გ) უმაღლესი განათლების (სამეცნიერო ხარისხის - თუ აქვს) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დ) არანაკლებ 3 წლის შრომითი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე) საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის ასლი;
ვ) კანდიდატის შრომითი ბიოგრაფია და  CV;
ზ) ცნობა ნასამართლობის შესახებ;
თ) არჩევნებში მონაწილეობის გამოცდილების აღწერა (თუ აქვს);
ი) ხელწერილი, რომელიც ადასტურებს პირის შესაბამისობას საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-12 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებითა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებთან.
6. საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შეიქმნას საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ნათია სულავა
 
 
- საქართველოს პრეზიდენტის ადმინის-ტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრუ-ლებელი, კომისიის თავმჯდომარე
ზურაბ მაჭარაძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლა-მენტო მდივნის მოადგილე
თეა დარსანია                            -
 
 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინის-ტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი
ტატიანა ხოხიაშვილი - ახალი თაობა დემოკრატიული საქარ-თველოსთვის, თავმჯდომარე
გრიგოლ გაგნიძე - ადვოკატთა და იურისტთა საერთა-შორისო ობსერვატორიის თავმჯდომარე
არნოლდ სტეფანიანი - საერთო სამოქალაქო მოძრაობის „მრავალეროვანი საქართველოს“ გამგე-ობის თავმჯდომარე.
 
 
სალომე ზურაბიშვილი
 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება